Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)

 

 Postanowienie wstępne

 1. Czytnik książek elektronicznych jest to urządzenie z oprogramowaniem przeznaczone do wyświetlania i dogodnego czytania tekstów zapisanych w formie cyfrowej.
 2. Właścicielem czytników jest Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Tryb., filia w Bełchatowie.

 

Wypożyczanie czytników

 1. Czytniki książek elektronicznych (e-booków), będące w zasobie Biblioteki Pedagogicznej w Bełchatowie, mogą wypożyczać wyłącznie osoby, które posiadają ważną kartę Czytelnika nie krócej niż rok i nie mają zobowiązań z tytułu kar za przetrzymanie lub zagubienie książek. Warunkiem wypożyczenia czytnika jest podpisanie oświadczenia, którego wzór stanowi Aneks do niniejszego Regulaminu. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 1. Jedna osoba może wypożyczyć 1 czytnik. Czytelnik może zarezerwować sobie czytnik, jeśli aktualnie wszystkie są wypożyczone.
 2. Czytnik udostępniany jest nieodpłatnie.
 3. Czytnik można wypożyczyć na okres do 4 tygodni. Termin zwrotu podaje Bibliotekarz.
 4. Termin zwrotu czytnika może podlegać jednorazowej prolongacie w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu czytnika w terminie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. Po upływie terminu zwrotu Biblioteka rozpoczyna procedurę odzyskania wypożyczonego sprzętu oraz kieruje zawiadomienie do organów ochrony prawnej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 284 Kodeksu karnego.
 6. Użytkownik ma możliwość wyboru książek w wersji elektronicznej z zasobów Biblioteki znajdujących się w katalogu w systemie SOWA w ramach limitu konta. Wskazane przez Użytkownika pozycje będą wgrane na biblioteczny czytnik przez Bibliotekarza.
 7. Użytkownik ma prawo korzystać z bibliotecznego czytnika i wgranych na nim plików tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytnika i wgranych na nim e-booków w całości lub we fragmentach,
  • modyfikowania treści e-booków,
  • komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania ich do sieci internetowych,
  • udostępniania czytnika e-booków oraz znajdujących się na nim treści innym osobom.
 8. W przypadku wykorzystywania e-booków niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, Bibliotece oraz uprawnionym osobom trzecim przysługują roszczenia z tego tytułu względem Użytkownika.
 9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie czytnika przez Użytkownika.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywanie go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 11. Użytkownik wykorzystujący czytnik lub ebooki niezgodnie z prawem traci uprawnienie do dalszego wypożyczania czytników.
 12. Każdy czytnik wyposażony jest w etui oraz przewód USB. W chwili wypożyczenia czytnika Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia jego funkcjonowania i kompletności wyposażenia.
 13. Użytkownik powinien poinformować Bibliotekę o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu.
 14. W chwili zwrotu czytnik powinien być w stanie niepogorszonym i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym Użytkownikowi, a także z kompletem książek elektronicznych wgranych na czytnik. Przy zwrocie czytnika Bibliotekarz sprawdza stan fizyczny urządzenia  i  kompletność wypożyczonego zestawu.
 15. Po zwrocie urządzenia Biblioteka zastrzega sobie termin pięciu dni roboczych                   na sprawdzenie czytnika e-booków przez Bibliotekarza.
 16. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika Użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty jego naprawy w autoryzowanym serwisie lub u producenta, a w przypadku niemożności dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu lub kosztów przewyższających wartość – do zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w pkt 18 niniejszego Regulaminu.
 17. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony czytnik. W przypadku zagubienia lub niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia, użytkownik zobowiązany jest zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości odpowiadającej równowartość aktualnej ceny rynkowej niezwróconego czytnika bądź elementu jego wyposażenia lub samodzielnie je odkupić.
 18. Biblioteka pobiera opłaty w wysokości :

– aktualnej wartości urządzenia w danej chwili – w przypadku zagubienia lub uszkodzenia bez możliwości naprawy,

– kosztu naprawy oszacowanego przez serwis lub producenta,

– kosztu nabycia etui lub przewodu USB – w przypadku zagubienia lub uszkodzenia,

4 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonego czytnika.

 1. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w punktach: 18, 19 i 20 powinny zostać uregulowane niezwłocznie. W przypadku nieuiszczenia opłat lub odszkodowania Biblioteka dochodzić będzie swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 2. Za wniesione opłaty Użytkownik otrzymuje pokwitowanie.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania zawartych w nim postanowień.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. i Filiach oraz odpowiednie przepisy prawa.

Aneks  do Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)
w Bibliotece Pedagogicznej w Bełchatowie

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią REGULAMINU WYPOŻYCZANIA CZYTNIKÓW KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH (e-booków).

Oświadczam, że w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia czytnika lub akcesoriów przynależnych do czytnika oraz w przypadku konieczności ich naprawy poniosę odpowiedzialność finansową w kwocie określonej w Regulaminie.

Zostałam/em poinformowana/y, że wypożyczone e-booki są oznaczone w sposób, który umożliwia identyfikację źródła pochodzenia plików i wypożyczającego.

 

……………………………………………..

(data i podpis Wypożyczającego)

 

 

Oświadczam, że dnia …………………………………. wypożyczyłam/em z Biblioteki Pedagogicznej w Bełchatowie sprawnie funkcjonujący czytnik e-booków o numerze ewidencyjnym ……………………………………, etui oraz przewód USB.

 

……………………………………………..

(data i podpis Wypożyczającego)