Dyktando Wojewódzkie dla Maturzystów „Łódzkie pamięta”

REGULAMIN

 • 1. Postanowienia ogólne

Konkurs organizowany jest pod nazwą Dyktando Wojewódzkie dla Maturzystów „Łódzkie pamięta”, zwane dalej Dyktandem.

Cele Dyktanda: sprawdzenie swoich umiejętności przez przyszłych maturzystów, promocja poprawnej polszczyzny i piękna języka polskiego, promocja Patronów Roku, promocja Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, promocja czytelnictwa. Organizatorem Dyktanda jest Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź oraz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2, przy współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu i Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu.

Dyktando jest organizowane na terenie województwa łódzkiego.

Dyktando, a więc regulamin i lista szkół, których uczniowie biorą udział w Dyktandzie, zostanie ogłoszone na stronie internetowej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim: www.crepiotrkow.edu.pl. Konkurs promowany będzie także na stronach www.lodzkie.pl/edukacja, www.pbw.lodz.pl, www.bpsieradz.pl, www.bpskierniewice.pl, http://policealna.lodzkie.edu.pl/ .

Dyktando trwa od 1 czerwca do 31 października 2022 roku i podzielone jest na 2 etapy – rejonowy oraz wojewódzki.

Dyktando skierowane jest do uczniów klas maturalnych szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego, których egzamin maturalny przypada w roku szkolnym 2022/2023.

Udział w Dyktandzie jest dobrowolny.

Przystąpienie do Dyktanda oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczniów na publikację imienia i nazwiska ucznia oraz nazwy szkoły w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z Dyktandem.

Tekst dyktanda, przygotowany przez specjalistę zapewnionego przez Organizatora, do momentu rozpoczęcia rywalizacji jest objęty tajemnicą. Prace uczestników dyktanda zostaną zakodowane, aby zagwarantować anonimowość podczas sprawdzania.

Tekst dyktanda zostanie podany ustnie przez osobę zapewnioną przez Organizatora. Podczas pisania tekstu Dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z żadnych urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notebooków, laptopów) ani słowników.

Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.

 • 2. Etap rejonowy Dyktanda
 1. Uczestnikiem Dyktanda może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej województwa łódzkiego, którego egzamin maturalny przypada na rok szkolny 2022/2023, z wyjątkiem osób spokrewnionych w linii prostej z pracownikami poszczególnych CRE WŁ.
 2. Szkoła i uczeń uzyskują status Uczestnika po zgłoszeniu swojego udziału do etapu rejonowego. O zakwalifikowaniu do udziału w Dyktandzie decyduje kolejność zgłoszeń – Organizator gwarantuje możliwość udziału maksymalnie 40 osobom w każdym z pięciu CRE WŁ. Zgłoszeń można dokonywać począwszy od dnia 1 czerwca 2022 (od północy) wyłącznie drogą mailową.
 3. Uczestnicy z poszczególnych rejonów zgłaszają się do poszczególnych CRE WŁ zgodnie
  z terytorium ich działania. Obowiązuje rejonizacja zgłoszeń. Decyduje adres szkoły, której uczniem jest zgłaszający się uczestnik, nie zaś jego prywatny adres.
 4. Etap rejonowy odbędzie się dnia 23 września 2022 r. w siedzibach 5 Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego zgodnie z przynależnością terytorialną zgłoszonych uczestników. Dyktando rozpocznie się o tej samej godzinie, ustalonej przez organizatora, w każdym mieście. Uczestnicy w każdym mieście piszą ten sam tekst dyktanda.
 5. Po przekazaniu prac uczestników, Organizatorowi zostanie zaprezentowany wzorcowy tekst Dyktanda, który później zostanie opublikowany przez Organizatora w Internecie oraz w mediach.
 6. Centra powołają 3-osobowe Komisje Rejonowe składające się ze specjalistów w zakresie języka polskiego zatrudnionych w poszczególnych CRE WŁ .
 7. Komisja Rejonowa oceni prace Uczestników, porównując je z wzorcowym tekstem Dyktanda przygotowanym przez specjalistę i wyłoni 5 laureatów w każdym mieście, w ciągu tygodnia po przeprowadzeniu Dyktanda w rejonach.
 8. Komisja Rejonowa powiadomi o fakcie zakwalifikowania szkoły i uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego drogą mailową w dniu 3 października 2022.
 • 3. Etap wojewódzki Dyktanda
 1. Etap Wojewódzki odbędzie się dnia 21 października 2022 r. w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego
 2. W etapie wojewódzkim mogą brać udział laureaci etapu rejonowego – 5 osób z każdego rejonu, razem 25 osób.
 3. Organizatorzy powołują 3-osobową Komisję Wojewódzką, w skład której wchodzą specjaliści w zakresie języka polskiego zatrudnionych w CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim. Komisja Wojewódzka oceni prace Uczestników, porównując je z wzorcowym tekstem Dyktanda, przygotowanym przez specjalistę (innym niż tekst
  w etapie rejonowym) i wyłoni 5 laureatów w dniu przeprowadzenia Dyktanda, czyli 21 października.
 4. W czasie pracy Komisji Wojewódzkiej uczestnicy Dyktanda wraz z opiekunami proszeni są o pozostanie gośćmi CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim. Czas oczekiwania na wyniki zostanie przeznaczony na: wręczenie nagród laureatom etapu rejonowego, bezpłatny spacer po Piotrkowie Trybunalskim (z przewodnikiem zapewnionym przez organizatora) oraz na bezpłatny poczęstunek w siedzibie organizatora.
 5. Lista laureatów Etapu Wojewódzkiego zostanie ogłoszona Uczestnikom Dyktanda na miejscu, po zakończeniu pracy Komisji Wojewódzkiej, a następnie opublikowana przez Organizatora w jego kanałach informacyjnych do dnia 31 października.
 6. Po ogłoszeniu wyników będzie możliwy wgląd na miejscu do własnej pracy konkursowej oraz zostanie zaprezentowany wzorcowy tekst Dyktanda, który później zostanie opublikowany przez Organizatora w Internecie oraz w mediach.
 • 4. Nagrody w konkursie
 1. Nagrody rzeczowe na etapie wojewódzkim – Organizator przewiduje przyznanie nagrody za I, II, III miejsce oraz 2 wyróżnień.
 2. Nagrody rzeczowe na etapie rejonowym – Organizator przewiduje przyznanie nagrody za I, II, III miejsce oraz 2 wyróżnień w każdym z 5 miast, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy – razem 25 laureatów.
 3. Organizator zastrzega sobie inny podział nagród w ramach dopuszczalnej liczby 5 laureatów na każdym etapie, wynikający z identycznej liczby błędów (lub ich braku) w pracach poszczególnych uczestników.
 4. Przewiduje się dyplomy/inne gadżety dla wszystkich uczestników etapu rejonowego i wojewódzkiego.
 5. Laureaci Konkursu są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2000,00 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).
 6. Przekazanie nagród odbędzie się, zarówno dla laureatów etapu rejonowego, jak wojewódzkiego, w siedzibie Organizatora, CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, w dniu etapu wojewódzkiego, czyli 21 października 2022. W przypadku nieobecności na etapie wojewódzkim któregoś z laureatów etapu rejonowego, nagroda może być przekazana drogą korespondencyjną.
 • 5. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Dyktandzie jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych, drogą elektroniczną na adres inspektor@crepiotrkow.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Dyktanda, a w przypadku przyznania nagród również w celu publikacji informacji o laureatach i osobach wyróżnionych na stronach internetowych organizatora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Dyktandzie jest:
 5. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 6. w zakresie wizerunku oraz publikacji imienia, nazwiska, wieku oraz szkoły, do której uczęszcza uczeń – dobrowolnie wyrażona zgoda z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 7. Odbiorcami danych osobowych osób biorących udział w Dyktandzie będą przedstawiciele Organizatora przeprowadzający Dyktando, członkowie Komisji Konkursowej oraz użytkownicy stron internetowych organizatora, a ponadto dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. W przypadku laureatów nagród, odbiorcą danych może być operator pocztowy, jeśli nagrody te będą wysyłane drogą pocztową.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procedury konkursowej oraz późniejszych działań informacyjno-promocyjnych, a następnie klasyfikowane i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. Osoby biorące udział w Dyktandzie/rodzice/opiekunowie prawni uczestników mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO.
 10. W zakresie, w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, osoby biorące udział w Dyktandzie/rodzice/opiekunowie prawni uczestników, mają prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
 11. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje osobom biorącym udział w Dyktandzie/rodzicom/opiekunom prawnym uczestników prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO.
 12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, osobom biorącym udział w Dyktandzie/rodzicom/opiekunom prawnym uczestników, przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Dyktandzie.

UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu Dyktanda w razie okoliczności niezależnych od niego, związanych z zagrożeniem występowania COVID-19 .

Załącznik nr 1

Do Regulaminu Dyktanda Wojewódzkiego dla Maturzystów „Łódzkie pamięta”

 

Wykaz Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego z podziałem na powiaty

 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi: miasto Łódź, powiaty: łódzki wschodni i pabianicki

email:  organizacja@wodn.lodz.pl

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu: powiaty: kutnowski, łęczycki i zgierski

email:  sekretariat@lodzkie.edu.pl

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach:

miasto Skierniewice, powiaty: brzeziński, łowicki, skierniewicki ziemski i rawski

email: crewl@creskierniewice.edu.pl

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu:

powiaty: sieradzki, łaski, pajęczański, poddębicki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolski

email: wodn@wodnsieradz.edu.pl

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim: miasto Piotrków Trybunalski, powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski ziemski, radomszczański i tomaszowski

email: wypozyczalnia@crepiotrkow.edu.pl

 

Załącznik nr 2

Do Regulaminu Dyktanda Wojewódzkiego dla Maturzystów „Łódzkie pamięta”

 

KARTA   ZGŁOSZENIA   UCZNIA na Dyktando Wojewódzkie dla Maturzystów „Łódzkie pamięta”

 1. Imię (imiona) i nazwiska ucznia…………………….………………………………………..……
 2. Klasa …………………………………………………….………………………………………….……….
 3. Adres e-mail ucznia …………………………………………………………………………………….
 4. Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………
 5. Adres szkoły ……………………………………………………………………………………………… .

Oświadczam, że zapoznała(e)m się z Regulaminem Dyktanda Wojewódzkiego dla Maturzystów „Łódzkie pamięta” i akceptuję jego treść.

 

…………………………                                                     ………………..…………………

  (miejscowość, data )                                             (Czytelny podpis uczestnika lub                                                                                                    rodzica/prawnego opiekuna)

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Dyktandzie Wojewódzkim dla Maturzystów

 

…………………                                                         ………………………..…………………

  (miejscowość, data )                                                       (Czytelny podpis uczestnika lub                                                                                                            rodzica/prawnego opiekuna)

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celu przeprowadzenia i realizacji Dyktanda, w tym publikację wizerunku na stronach internetowych organizatora. Wyrażoną zgodę mogę wycofać w każdym czasie, jednak jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Brak zgody uniemożliwi publikację zdjęcia na stronach internetowych.

 

 

……………………                                                                      …………………………………..……………

  (miejscowość, data )                                             (Czytelny podpis uczestnika lub                                                                                                   rodzica/prawnego opiekuna)

Dyktando Wojewódzkie dla Maturzystów „Łódzkie pamięta”