Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim ubiega się o przyznanie grantu pod nazwą „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 i zapewnienie ciągłości kształcenia w przypadku ponownego czasowego ograniczenia zajęć stacjonarnych.

Adresatami projektu są nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zapraszamy nauczycieli województwa łódzkiego do wypełnienia ankiety diagnozującej. ANKIETA

Kształcenie na odległość – ankieta diagnozująca dla nauczycieli