REGULAMIN QUIZU INTERNETOWEGO

„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska”

Cele konkursu:

 • uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości,
 • kształtowanie poczucia patriotyzmu i własnej tożsamości narodowej,
 • stwarzanie wyzwań konkursowych dla osób o zainteresowaniach historycznych,
 • docenianie wiedzy o historii Polski i motywowanie do jej poszerzania.

Organizator konkursu:

 • Organizatorem konkursu są pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Bełchatowie

Adresaci konkursu:

 • Wszyscy zainteresowani tematyką konkursu.

Zasady uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesyłanie odpowiedzi na zadawane pytania drogą e-mailową na adres Biblioteki belchatow@pedagogiczna.edu.pl. Pytania będą ukazywały codziennie o godz. 9:00 i widniały do godz. 9:00 następnego dnia przez 18 kolejnych dni na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Bełchatowie. Każde pytanie będzie dostępne przez 24 godziny. Odpowiedzi należy przysyłać za pomocą formularza odpowiedzi najpóźniej w ciągu 48 godzin od ukazania się pytania na stronie i opatrzyć je imieniem i nazwiskiem dla identyfikacji Uczestnika konkursu oraz numerem pytania.
 • Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu ogłoszenia wyników konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

Termin:

 • Konkurs rozpocznie się 3 kwietnia 2018 r. i będzie trwał do 20 kwietnia 2018 r.

Kryteria oceniania:

 • Odpowiedzi zostaną ocenione i podliczone przez Organizatorów. Wyniki konkursu ukażą się 8 maja 2018 r. na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej.
 • O wyniku decyduje suma punktów zebranych przez poszczególnych Uczestników przez cały czas trwania konkursu.
 • W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Uczestników Konkursu jednakowej liczby punktów decyduje najkrótszy czas udzielenia odpowiedzi.
 • Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową lub telefoniczną.

Postanowienia końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu z powodów technicznych.
 • Autorzy pytań konkursowych nie mogą uczestniczyć w quizie.

 

Quiz internetowy „Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska”