REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska”

Organizator konkursu:

 • Organizatorem konkursu są pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96

 

Cele konkursu:

 • Zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu,
 • kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
 • stwarzanie wyzwań konkursowych dla osób o zainteresowaniach plastycznych,
 • docenianie uzdolnień plastycznych i motywowanie do ich poszerzania,
 • rozwijanie i promocja plastycznych uzdolnień dzieci i młodzieży,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

Termin:

 • Konkurs będzie trwał od chwili ogłoszenia do 20 kwietnia 2018 r.

 

Adresaci konkursu:

 • Uczniowie klas V-VII szkół podstawowych,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych (gimnazja, licea) powiatu bełchatowskiego.

 

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs ma charakter indywidualny, otwarty, bezpłatny.
 • Uczniowie przygotowują oryginalne prace o tematyce życia w niepodległym państwie.
 • Uczestnicy Konkursu wykonują tylko jedną, samodzielną pracę wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, kolaż itd.) w wielkości nie przekraczającej formatu A3 lub fotografię (czarno-białą, w sepii lub kolorową) w formacie 15×21.
 • Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 • Prosimy o przesyłanie prac, które nie brały udziału w innych konkursach.
 • Organizator prosi o potwierdzenie udziału (telefonicznie, e-mailowo) do dnia 04.04.2018 r.
 • Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi wychowawcy w danej szkole,
  który spośród nich wybierze 3 najlepsze i przekaże do organizatora konkursu. Każdą klasę może reprezentować 3 uczniów.
 • Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko,
  wiek autora, tytuł pracy, nazwę szkoły i nazwisko nauczyciela.
 • Prace należy wysłać lub dostarczyć na adres organizatora.

 

Kryteria oceniania:

 • Oceny prac dokona komisja.
 • Ocenie podlegać będą wartości artystyczne prac, indywidualność, oryginalność spojrzenia na tematykę konkursu, dobór techniki plastycznej oraz umiejętności manualne i zaangażowanie dzieci.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 8 maja 2018 r. na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Bełchatowie. (http: belchatow.pedagogiczna.edu.pl)
 • Decyzja jury jest niepodważalna.
 • Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową lub telefoniczną.

 

Postanowienia końcowe:

 • Przekazanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem przez autorów prac zgody na wykorzystanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.Nr.133 poz. 883) oraz na udział nagrodzonych prac w wystawie pokonkursowej w lokalu Biblioteki.
 • Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celach związanych z Konkursem.
 • Organizatorzy zapewniają staranne traktowanie nadesłanych prac.
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia  lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia spod obrad jury prac nie spełniających wymogów regulaminu.
 • Interpretacja konkursu oraz jego regulaminu należy wyłącznie do organizatora konkursu.
 • Sytuacje sporne, wątpliwości i sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator, którego głos jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 • Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania, publikacji prac zgłoszonych na konkurs.

 

 

 

 

Konkurs plastyczny „Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska”