Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej i wieloproblemowej:

zestawienie bibliograficzne

 

Wydawnictwa zwarte:

BADORA Sylwia, CZEREDRECKA Barbara, MARZEC Danuta: Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków: „Impuls”, 2001

sygn. 27991

CICZKOWSKA-GIEDZIUN Małgorzata: Asystent rodziny w pracy z rodzinami z wieloma problemami [W:] Rodzina – młodzież – dziecko : szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej / red. nauk. Magdalena Piorunek, Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska- Pućka. Poznań : Wydawnictwo UAM, 2013. –  S. 193-209

sygn. 32071

KANIOS Anna: Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna. Kraków: „Impuls”, 2016

sygn. 33481

KAWULA Stanisław, BRĄGIEL Józefa, JANKE Andrzej: Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009.  – S. 135–172 : Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych

sygn. 32150 P

ŁAGODA Agnieszka: Rodzina z problemem przemocy jako rodzina problemowa – konsekwencja zjawiska oraz kierunki działań terapeutycznych i pomocowych [W:] Przemoc w rodzinie – ujęcie interdyscyplinarne / pod red. nauk. Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. Kraków: „Impuls”, 2017. – S. 261-271

sygn. 33789

REGULSKA Agnieszka: Wsparcie rodziny dysfunkcyjnej we współczesnym systemie pomocy społecznej [W:] Współczesna rodzina w Polsce i na świecie. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2014. – S. 337-350

sygn. 32650

SAKOWICZ Tadeusz: Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji). Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 241-266 : Socjotechnika w pracy z rodziną dysfunkcjonalną

sygn. 29306

SAKOWICZ Tadeusz: Dysfunkcjonalność rodziny jako przeszkoda prawidłowej socjalizacji i resocjalizacji młodzieży – możliwości optymalnych oddziaływań [W:] Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężenia / pod. red. Teresy Sołtysiak. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005. – S. 200-220

sygn. 29529

ŚWIDERSKA Mariola: Asystent jako nowa forma wspierania rodziny – wybrane aspekty [W:] Współczesna rodzina w Polsce i na świecie. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2014. – S. 375-388

sygn. 32650

ŚWIDERSKA Mariola: Asystent rodziny – współczesna forma pomocy rodzinie. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2013

sygn. 32468

WSPARCIE rodziny dysfunkcjonalnej / red. nauk. Mieczysław Dudek. [B.m.] : Drukarnia „Polianna”, [2010?]

sygn. 30954

 

Artykuły z czasopism:

CUDAK Henryk: Rola kultury pedagogicznej rodziców w eliminowaniu dysfunkcji rodziny // Pedagogika Rodziny. – 2012, nr 2, s. 15-22

DALLEMURA Elżbieta: Współpraca z rodzicami w placówkach wsparcia dziennego // Świat Problemów. – 2014, nr 6, s. 5-8

GIEREK Piotr: Wsparcie instytucjonalne dla rodzin dysfunkcyjnych w Chorzowie // Praca Socjalna. – 2011, nr 4, s. 15-37

GOETZ Magdalena: Reakcja szkoły na biedę i zaniedbanie // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 7, s. 48-51

GOETZ Magdalena: Strategie terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych // Świat Problemów. – 2014, nr 6, 14-17

MALINOWSKA Joanna, MORAWSKA-JÓŹWIAK Beata: Doświadczać inaczej – praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych // Świat Problemów. – 2017, nr 5, s. 18-20

TRAWKOWSKA Dobroniega: Dokąd zmierzamy? : socjologiczna analiza działań podejmowanych wobec rodzin wieloproblemowych przez pomoc społeczną // Teologia i Moralność. – 2010, t. 7, s. 33-44

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/2170/1/__www.teologiaimoralnosc.amu.edu_7_Trawkowska.pdf

WOLSKA-DŁUGOSZ Małgorzata, FORMA Paulina: Współpraca szkoły z rodziną dysfunkcyjną // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2009/2010, nr 2, s. 24-38

                                                                                                          Na podst. zbiorów

oprac. Aneta Muszyńska

listopad 2017

Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej i wieloproblemowej