STATUT BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Zarządzeniem Dyrektora BPP nr 7/2013 z dnia 14.06.2013 roku
na podst. uchwały Rady Pedagogicznej nr 3/2013 z dnia 13.06.2013 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE .
II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI .
III. ORGANY I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI .

IV. PRACOWNICY.
V. ZBIORY BIBLIOTEKI .
VI. GOSPODARKA FINANSOWA.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, zwana dalej “Biblioteką” jest placówką publiczną – wojewódzką jednostką budżetową, działającą na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DzU nr 85, poz. 539 z późn.zm.);

3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (DzU nr 53, poz. 369);

4) rozporządzenia MENiS z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (DzU 2003 nr 89, poz. 825).

2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Piotrków Trybunalski.

3. Biblioteka działa na terenie województwa łódzkiego.

§ 2.

1. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.
2. Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.

Rozdział II
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 3.

1. Biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, innych placówek oświatowych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

2. Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie oraz udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;

2) organizowanie i prowadzenie wspomagania:

a/szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

b/bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej dla użytkowników;

4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;

5) wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

3. Biblioteka może ponadto:

1) prowadzić działalność wydawniczą;
2) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

§ 4.

Wspomaganie, o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 2, jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem:

 1. kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty;

 2. wymagań stawianych szkołom i placówkom kontrolowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej;

 3. realizacji podstaw programowych;

 1. wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego;

 2. wyników sprawdzianu i egzaminów;

 3. innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.

§ 5.

Wspomaganie, o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 2, polega na :

 1. zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły i placówki działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:

a/ pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b/ ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

c/zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

d/wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji.

 1. organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.

§ 6.

W realizacji tych zadań Biblioteka  może współpracować:
a/ ze szkołami, placówkami i instytucjami oświatowymi, zwłaszcza  powiatu piotrkowskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego,
radomszczańskiego;
b/ z uczelniami  wyższymi;
c/ z bibliotekami pedagogicznymi oraz bibliotekami innych typów;
d/ z innymi organizacjami w ramach realizacji własnych zadań statutowych.

§ 7.

1. Zadania, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, w sposób określony w § 4 i 5, biblioteka ma obowiązek realizować od 01 stycznia 2016 roku.

2. Zadania, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, w sposób określony w § 4 i 5, biblioteka może realizować do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Rozdział III
ORGANY I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 8.

1. Organami Biblioteki są:
1) dyrektor Biblioteki – używający symbolu D;
2) rada pedagogiczna – używająca symbolu RP.

§ 9.

1. Biblioteką kieruje dyrektor.
2. Funkcję dyrektora powierza i z funkcji tej odwołuje Zarząd Województwa Łódzkiego.
3. Do obowiązków dyrektora należy:
1) kierowanie działalnością Biblioteki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie w placówce nadzoru administracyjnego, organizacyjnego, finansowego i pedagogicznego;
3) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
4) wykonywanie wobec pracowników czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
5) realizacja zadań statutowych, zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących placówkę;
6) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji wszystkich zadań statutowych Biblioteki.

§ 10.

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Bibliotece.
3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) uchwalanie Statutu Biblioteki oraz regulaminu rady;
2) zatwierdzanie wieloletniej strategii rozwoju oraz rocznych planów pracy Biblioteki;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w Bibliotece.
4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Biblioteki;
2) projekt planu finansowego;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.
5. Organizację działalności rady pedagogicznej określa szczegółowo regulamin rady.

§ 11.

Organy Biblioteki współpracują ze sobą w zakresie ww. ich kompetencji.

§ 12.

Dyrektor Biblioteki ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej w przypadku jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcia kwestii spornych dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Bibliotekę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 13.

Rada pedagogiczna Biblioteki może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący Bibliotekę po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. O jego wyniku powiadamia radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 14.

W skład Biblioteki wchodzą jednostki organizacyjne używające następujących symboli:
1) Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim – BPP ;
2) Filia w Bełchatowie – BŁ;
3) Filia w Opocznie – OP;
4) Filia w Radomsku – RD;
5) Filia w Tomaszowie Mazowieckim – TM.

§ 15.

 1. W bibliotece w Piotrkowie Trybunalskim tworzy się wydziały używające następujących symboli:
  1) Wydział Udostępniania – U ;
  2) Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych – W;
  3) Wydział Finansowo-Administracyjny – FA.
 2. Wydziałem kieruje kierownik, zgodnie z zakresem przydzielonych obowiązków.
 3. Dyrektor ma prawo tworzenia, likwidacji i przekształcania wydziałów Biblioteki.
 4. W BPP działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) służące upowszechnianiu edukacyjnej informacji internetowej użytkownikom biblioteki.

§ 16.

1. Filią kieruje kierownik filii, zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków.
2. Filie tworzy, likwiduje i przekształca organ prowadzący na wniosek dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, w ramach posiadanych środków.
3. Filie nie mają struktury wydziałowej.
4. W każdej filii działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) służące upowszechnianiu edukacyjnej informacji internetowej użytkownikom biblioteki.

§ 17.

Strukturę Biblioteki przedstawia “Schemat organizacyjny Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim” stanowiący załącznik nr 1 do Statutu.

§ 18.

1. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim i jej filie są dostępne dla użytkowników w dniach i godzinach określonych w “Regulaminie udostępniania zbiorów i informacji Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz jej filii w Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim”.

2. Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

3. W okresie ferii letnich, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy placówek w roku szkolnym, zamyka się je dla użytkowników na okres 3 tygodni.

4. BPP i jej filie są zamknięte dla użytkowników 2 razy w roku na czas organizacji plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

5. Inne zmiany dotyczące zamknięcia placówek BPP dla użytkowników na okres całego dnia pracy lub dłużej, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, sytuacji losowych czy przepisów bhp, mogą być dokonywane tylko za zgodą organu prowadzącego.

6. Decyzje w sprawie skrócenia czasu dostępności w danym dniu BPP i jej filii dla użytkowników, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, podejmuje dyrektor BPP, powiadamiając o tym organ prowadzący.

7. Szczegółową organizację działania biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny biblioteki, opracowany przez dyrektora biblioteki do dnia 30 kwietnia danego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący bibliotekę do dnia 31 maja danego roku.

Rozdział IV
PRACOWNICY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 19.

1. W Bibliotece mogą być zatrudnieni:
1) nauczyciele na stanowiskach bibliotekarzy,
2) nauczyciele na stanowiskach kierowników filii lub wydziałów,
3) pracownicy ekonomiczno-administracyjni,
4) pracownicy obsługi.

2. Zasady zatrudniania pracowników na stanowiskach, októrych mowa w ust. 1 pkt 1-4, określają odrębne przepisy.

3. Stanowiska: wicedyrektora, kierowników wydziału i kierowników filii mogą być utworzone bądź zlikwidowane za zgodą organu prowadzącego.

Powierzenia i odwołania z tych stanowisk dokonuje dyrektor Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

4. Nauczyciele Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarzy realizują zadania statutowe Biblioteki przydzielone wydziałom, w których są zatrudnieni, wg osobistych zakresów obowiązków zawodowych.

5. Kierownicy wydziałów kierują ich pracą, realizują osobiście zadania własnych komórek oraz wspomagają dyrektora w sprawowaniu bezpośredniego nadzoru pedagogicznego wobec nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarzy.

6. Nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim pracujący w wydziałach realizują poszczególne zadania przypisane tym wydziałom.

Do zadań Wydziału Udostępniania Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim należą:
a) udostępnianie zbiorów użytkownikom w wypożyczalni oraz czytelni;
b) udzielanie informacji, realizacja kwerend czytelniczych w oparciu o własny warsztat informacyjny oraz zasoby Internetu,
c) opracowywanie wystawek;
d) prowadzenie spotkań promujących Bibliotekę i jej zbiory;
e) realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych;
f) gromadzenie, akcesja oraz prowadzenie kartkowego katalogu czasopism;
g) tworzenie elektronicznej bazy artykułów z czasopism;
h) prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów;
i) nadzór nad funkcjonowaniem ICIM;
j) wypracowywanie dochodów budżetowych.
Do zadań Wydziału Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim należą:
a) gromadzenie, ewidencja, opracowywanie i selekcja zbiorów bibliotecznych;
b) prowadzenie katalogów kartkowych;
c) uzgadnianie stanu finansowego zbiorów z księgowością;
d) tworzenie warsztatu informacyjnego Biblioteki poprzez:
– opracowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych i wykazów nabytków,
– opracowywanie baz bibliograficznych: “Piotrkowiana”, “Porta”.
e) wspieranie pracy szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez:
– organizację różnorodnych form szkoleniowych,
– organizację i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w oparciu o programy edukacyjne Biblioteki,
– publikację materiałów edukacyjnych.
f) wspieranie pracy bibliotek szkolnych poprzez:
– instruktaż w siedzibie własnej lub bibliotece szkolnej,
– organizację i prowadzenie różnorodnych form szkoleniowych,
– publikację materiałów szkoleniowych.
g) organizacja imprez oświatowo-kulturalnych;
h) promocja zbiorów i usług Biblioteki z wykorzystaniem tradycyjnych i elektronicznych mediów;
i) działalność wydawnicza poprzez merytoryczne i techniczne opracowywanie pisma BPP “Warsztaty Bibliotekarskie” oraz broszurowej serii wydawniczej “Biblioteka Pedagogiczna prezentuje”;
j) współpraca z placówkami oświatowo-kulturalnymi regionu piotrkowskiego.
7. Nauczyciele bibliotekarze pracujący w poszczególnych wydziałach mogą wykonywać zadania wspierające inne wydziały.

8. Pracownicy merytoryczni działalności podstawowej BPP angażują się wspólnie w organizację imprez edukacyjno-kulturalnych.

9. Kierownicy oraz bibliotekarze zatrudnieni w filiach BPP realizują wszystkie zadania związane z udostępnianiem zbiorów, informacją edukacyjną, prowadzeniem działalności dydaktycznej na rzecz wspierania szkół i placówek oświatowych, kulturalnej oraz związane
z wypracowywaniem dochodów budżetowych. Poszczególnym pracownikom przydzielone są różne zadania związane z opracowywaniem zbiorów wg zakresu ich obowiązków zawodowych. Kierownicy filii realizują dodatkowo zadania związane z gromadzeniem zbiorów, promocją placówek oraz wspomagają dyrektora w sprawowaniu bezpośredniego nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli bibliotekarzy oraz administracyjnego
nad pracą wszystkich pracowników swych placówek.

10. Pracownicy zatrudnieni w Wydziale Finansowo-Administracyjnym Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim realizują zadania wydziału, do których należy ogólnie:

– obsługa budżetu i dochodów budżetowych Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim i filiach;
– prowadzenie wszystkich spraw administracyjnych Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim i filiach .
1) Pracownicy ekonomiczni obsługują budżet i dochody budżetowe placówki.
2) Pracownicy administracyjni zajmują się prowadzeniem sekretariatu BPP, spraw kadrowych BPP i filii, zaopatrzeniem BPP, prowadzeniem spraw bhp oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemów komputerowych.
3) Pracownicy obsługi zajmują się:

– utrzymywaniem porządku w magazynie zbiorów,
– donoszeniem zbiorów z magazynu podczas udostępniania.

– utrzymaniem w czystości lokalu Biblioteki;
– dostarczaniem korespondencji oraz realizacją innych obowiązków związanych z funkcjonowaniem placówki.

11. Biblioteki filialne BPP nie zatrudniają pracowników ekonomiczno-administracyjnych. Są w nich zatrudnieni pracownicy obsługi, którzy utrzymują w czystości lokale biblioteczne, dostarczają korespondencję oraz wykonują inne obowiązki związane z funkcjonowaniem placówek.

Rozdział V
ZBIORY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 20.

1. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i pozostałe druki oraz dokumenty na innych nośnikach pod kątem potrzeb użytkowników, obejmujące w szczególności:
1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim i językach obcych;

2) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania;

3) literaturę piękną polską i dzieła klasyki światowej a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

4) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;

5) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego;

6) materiały informacyjne o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz o zmianach wprowadzanych w systemie oświaty;

7) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie wymagań stawianych szkołom i placówkom kontrolowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej;

8) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

2. Na warunkach określonych regulaminem Biblioteki, zbiory biblioteczne są powszechnie dostępne dla użytkowników, z pierwszeństwem dla osób prowadzących działalność pedagogiczną i przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego.

3. Zbiory biblioteczne gromadzone są poprzez zakup z finansowych środków budżetowych.

4. Biblioteka pozyskuje zbiory także poprzez dary, depozyty, odkupienie oraz wymianę.

Rozdział VI
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 21.

1. Środki finansowe na utrzymanie Biblioteki zapewnia organ prowadzący Bibliotekę.
2. Biblioteka wypracowuje dochody budżetowe.
3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Biblioteki określają odrębne przepisy.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

1. Statut uchwala Rada Pedagogiczna BPP na swym plenarnym posiedzeniu.
2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.
3. Dyrektor biblioteki ma prawo po 3 nowelizacjach statutu wydać w drodze własnego zarządzenia jego tekst jednolity.

§ 23.

1.Statut wchodzi w życie od 01 września 2013 roku.

2. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku traci moc Statut obowiązujący od 01 stycznia 2005 roku.

Statut

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *