REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

ZIEMIA ŁÓDZKA – przyroda, ludzie , zabytki

Organizator konkursu:

 • Organizatorem konkursu są pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96

 

Cele konkursu:

 • Uczczenie setnej rocznicy powstania województwa łódzkiego.
 • Budzenie zainteresowań własnym regionem.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
 • Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.
 • Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

Termin:

 • Konkurs będzie trwał od 3 czerwca 2019 roku do 13 września 2019 roku.

 

Adresaci konkursu:

 • Wszystkie zainteresowane osoby

 

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs ma charakter indywidualny, otwarty, bezpłatny.
 • Uczestnicy przesyłają tylko jedną fotografię, samodzielnie przez siebie wykonaną, przedstawiającą ziemię łódzką.
 • Uczestnik określa kategorię fotografii:

– przyroda lub

– ludzie i wydarzenia.

 • E-mail z fotografią konkursową musi zawierać następujące dane : imię i nazwisko autora, ewentualny nick, pod którym prezentowana będzie praca na stronie Biblioteki, tytuł zdjęcia, adres e-mailowy do kontaktu i kategorię, do której praca ma zostać przypisana, praca w załączniku.
 • Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Rozmiar nie może przekroczy 6 MB.
 • Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
 • Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 • Prosimy o przesyłanie prac, które nie brały udziału w innych konkursach.
 • Prace należy wysłać na adres organizatora: belchatow@pedagogiczna.edu.pl

Kryteria oceniania:

 • Oceny prac dokona komisja.
 • Ocenie podlegać będą wartości artystyczne prac, indywidualność, oryginalność spojrzenia na tematykę konkursu.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w ostatnim tygodniu  września 2019 roku na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Bełchatowie. (belchatow.pedagogiczna.edu.pl). Laureaci  zostaną indywidualnie powiadomieni e-mailem.
 • Decyzja jury jest niepodważalna.
 • Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową lub telefoniczną.

 

Postanowienia końcowe:

 • Przekazanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem przez autorów prac zgody na wykorzystanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.Nr.133 poz. 883) oraz na udział nagrodzonych prac w wystawie pokonkursowej na stronie Biblioteki. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celach związanych z Konkursem.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia spod obrad jury prac nie spełniających wymogów regulaminu.
 • Interpretacja konkursu oraz jego regulaminu należy wyłącznie do organizatora konkursu.
 • Sytuacje sporne, wątpliwości i sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator, którego głos jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 • Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania, publikacji prac zgłoszonych na konkurs.